STADGAR FÖR LÄNNA-DREVVIKENS VATTENFÖRENING

 

§ 1. Firma

Föreningens firma är LÄNNA-DREVVIKENS VATTENFÖRENING.

§ 2. Föreningens ändamål

Mom. 1. Föreningen, som är en ideell förening, har till ändamål att förse medlem med sjövatten för normal trädgårdsbevattning från Drevviken, i regel under perioden maj-september.

Mom. 2. Rörledningar och övrig erforderlig materiel för vattenanslutning tillhandahålles fram till medlemmens tomtgräns.

§ 3. Medlemskap

Mom. 1. Medlemskap i föreningen kan vinnas av person som innehar lagfart på fastighet inom föreningens serviceområde i Länna. Vidare kan person som ej har lagfart inom Länna men som hyr en fastighet under en längre tid inom Länna vinna inträde.

Mom. 2. Med Länna avses det område som enligt av kommunen upprättade områdeskartor tllhör Länna samt angränsande område som omfattas av föreningens befintliga rörnät.

Mom. 3. Ansökan om medlemskap i föreningen göres skriftligen till föreningens styrelse. Ansökan om medlemskap prövas vid närmast följande styrelsemöte.

Mom. 4. Medlem som önskar lämna föreningen skall begära sitt utträde skriftligen till föreningens styrelse. Medlemskapet upphör vid kalenderårets utgång.

Mom. 5. Medlem som brutit mot föreningens stadgar eller som inte följt av föreningsmöte eller styrelse fattade beslut eller som inte fullgjort sina betalningsskyldigheter gentemot föreningen eller som av annan anledning anses olämplig som medlem, kan genom beslut av styrelsen omedelbart uteslutas ur föreningen. Erlagd årsavgift återbetalas ej.

Mom. 6. I det fall en tomt äges av flera personer, är dessa skyldiga att hos föreningens styrelse anmäla en av samägarna, som personligen eller genom ombud i enlighet med dessa stadgar företräder dem gentemot föreningen.

Mom. 7. Om en person är ägare till flera tomter inom området och önskar komma i åtnjutande av vatten för envar av sina tomter, är han skyldig erlägga årsavgift för varje tomt.

§ 4. Säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Skogås, Huddinge kommun.

§ 5 Medlems förpliktelser

Medlemskap i föreningen medför ovillkorlig förpliktelse att fr.o.m. den dag, då ansökan om inträde beviljats, till alla delar iakttaga dessa stadgar samt alla av föreningsmöte eller styrelse fattade beslut och träffade överenskommelser.

§ 6 Allmän ordningsbestämmelse

Det åligger medlem att se till att anläggningen inte utsättes för åverkan och otillbörligt utnyttjande. Med detta menas bl.a. att medlem inte får förse annan tomtägare eller hyresgäst med sjövatten från anläggningen.

§ 7 Överlåtelse av tomt

Vid överlåtelse av tomt kvarstår inbetald årsavgift hos föreningen till förmån för den nye ägaren till samma tomt.

§ 8 Avgifter

Årsavgift fastställes av årsmötet och debiteras varje medlem av kassören.

§ 9 Avstängning

Försummar medlem att inom föreskriven tid inbetala fastställda avgifter till föreningen, riskerar han/hon avstängning från vattennätet.

§ 10 Styrelse

Mom. 1. Styrelsen skall bestå av ordförande, sekreterare, kassör och högst 12 ledamöter jämte minst 2 och högst 4 ersättare. Ordföranden väljs av föreningens årsmöte.

Mom. 2. Ordföranden väljs för en tid av ett år i sänder och övriga ledamöter och ersättare för en tid av två år intill ifrågavarande årsmöte. Avgående styrelsemedlemmar kan återväljas.

Mom. 3. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt vilken eller vilka personer som äger rätt att teckna föreningens firma. Sekreterare och kassör samt övriga styrelseledamöter utses därvid enligt en uppgjord plan så att de inte avgår samtidigt.

Mom. 4. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden i regel en gång i kvartalet. Härutöver sammanträder styrelsen om så påkallas av minst tre styrelseledamöter eller en av revisorerna.

Mom. 5. Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som skall uppta alla styrelsens beslut liksom uttalade skiljaktiga meningar.

§ 11 Beslut

Styrelsen äger avgöra ärende om minst hälften av antalet styrelsemedlemmar är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 12 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utser årsmötet två revisorer och en ersättare, valda för tiden intill påföljande årsmöte.

§ 13 Bokslut

Mom. 1. Räkenskapsår är kalenderår.

Mom. 2. Bokslut skall vara verkställt senast den 15 februari, då styrelsens förvaltningsberättelse, balansräkning och resultaträkning skall finnas tillgängliga för föreningens revisorer. Revisorerna skall avge skriftligt utlåtande över granskningen, varvid också frågan om ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks.

Mom. 3. Revisorerna skall ha tillgång till föreningens protokoll, korrespondens och andra handlingar som de önskar ta del av.

§ 14 Föreningens medel

Föreningens räkenskaper skall föras enligt god bokföringssed och hållas tillgängliga för styrelse och revisorer. Alla transaktioner skall vara styrkta med verifikationer. Större kontanta medel skall insättas på räntebärande konto.

§ 15 Årsmöte

Mom. 1. Årsmöte hålls före april månads utgång varje år på plats som styrelsen utser.

Mom. 2. Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:

Mom. 3. 1. Mötet öppnas

2. Val av ordförande vid årsmötet

3. Val av sekreterare vid årsmötet

4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande

5. Fastställande av dagordning

6. Justering av röstlängd

7. Val av två justeringsmän, tillika valkontrollanter och rösträknare

8. Styrelsens förvaltningsberättelse

9. Revisorernas berättelse

10. Fastställande av balansräkning och resultaträkning

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Fastställande av årsavgifter och eventuella extra avgifter

13. Fastställande av antal styrelseledamöter och ersättare för verksamhetsåret

14. Val av ordförande

Val av övriga ledamöter

Val av ersättare

15. Val av två revisorer

Val av en ersättare för revisorer

16. Val av valberedning

17. Styrelsens förslag

18. Medlemmarnas förslag

19. Övriga frågor

20. Mötet avslutas

§ 16 Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte kan utlysas av styrelsen i fråga som är av väsentlig betydelse för föreningens medlemmar. Vidare skall extra föreningsmöte utlysas då revisorerna så påkallar i fråga som gäller styrelsens förvaltning eller då minst 10 medlemmar skriftligen till styrelsen eller revisorerna hemställer om det med angivande av skälen för sådant möte. Extra föreningsmöte skall dessutom hållas snarast efter årsmöte, om minst tre fjärdedelar av de vid årsmötet närvarande medlemmarna röstar för det.

§ 17 Kallelser och andra meddelanden

Mom. 1. Kallelse till föreningsmöte liksom andra meddelanden till föreningens medlemmar skall ske genom brev med post eller utdelning genom egen försorg under den adress som medlemmen är registrerad i föreningen eller under annan adress som är känd av styrelsen.

Mom. 2. Kallelse till årsmöte och ordinarie föreningsmöte skall ske senast två veckor före respektive mötesdag. Kallelse till extra föreningsmöte skall ske senast en vecka före sådant möte med angivande av anledningen till mötet.

§ 18 Rösträtt

Mom. 1. Vid föreningsmöte äger varje medlem en röst. Icke närvarande medlems rösträtt får utövas genom befullmäktigat ombud, som själv är medlem i föreningen, eller genom familjemedlem. Ombud skall före mötets början anmäla sitt röstinnehav och för ordföranden förete vederbörlig fullmakt. Ingen får rösta på grund av fullmakt för mer än en frånvarande medlem.

Mom. 2. Såsom föreningsmötets beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid fråga som är av väsentlig betydelse för föreningens ekonomi erfordras dock tre fjärdedelars majoritet. Vid lika röstetal avgörs frågor genom den mening som föreningens ordförande biträder.

Mom. 3. Röstning verkställes öppet. Om mötet så beslutar kan sluten omröstning ske.

Mom. 4. Medlem som inte fullgjort sin skyldighet gentemot föreningen äger inte rösträtt.

§ 19 Motionsrätt

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmöte.

§ 20 Ändring av stadgar

Förslag till ändring av dessa stadgar skall lämnas till samtliga medlemmar, senast i samband med kallelse till det möte där fråga om ändring skall behandlas. För ändring av stadgarna krävs godkännande beslut på två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. För beslutens giltighet krävs att ändringsförslagen biträds av minst tre fjärdedelar av de röstande.

§ 21 Likvidation och upplösning

Mom. 1. Förslag till upplösning av föreningen skall lämnas till samtliga medlemmar, senast i samband med kallelse till det möte där fråga om upplösning av föreningen skall behandlas. För upplösning av föreningen krävs godkännande beslut på två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. För beslutens giltighet krävs att förslag till upplösning av föreningen biträds av minst tre fjärdedelar av de röstande.

Mom. 2. Om upplösning av föreningen beslutats på sätt som här stadgats skall vad som återstår efter gäldande av föreningens skulder tillfalla det ändamål, som sista föreningssammanträdet beslutat.

 

Dessa stadgar är antagna enligt tidigare gällande stadgar vid två tillfällen, nämligen vid extra föreningsmöte den 26 oktober 1996 och vid ordinarie årsmöte den 6 april 1997.